Update compensatieregeling ouders De compensatieregeling loopt van 16 december 2020 tot en met 8 februari 2021.  Bron: Boink.info en Stichting Nysa.  Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang tijdens de Coronasluiting. Eindelijk is er duidelijkheid voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen: zij kunnen vanaf […]

Update compensatieregeling ouders

De compensatieregeling loopt van 16 december 2020 tot en met 8 februari 2021. 

Bron: Boink.info en Stichting Nysa. 

Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang tijdens de Coronasluiting. Eindelijk is er duidelijkheid voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen: zij kunnen vanaf 1 mei de compensatie voor zowel de eerste als de tweede sluitingsperiode aanvragen.

De uitbetaling aan ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen voor de tweede sluitingsperiode is gepland medio april. De regeling voor deze ouders zal op dezelfde manier worden vormgegeven als in het voorjaar. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie is nog niet bekend.

Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang (meestal voor peuteropvang/peuterspeelzaal), ontvangen ook nu weer compensatie via hun gemeente.

Er wordt nog wel een slag om de arm gehouden: e.e.a. is nog afhankelijk van hoe snel de buitenschoolse opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen

In het voorjaar van 2020 is BOinK begonnen met de lobby om ook voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen een compensatieregeling voor de kosten van kinderopvang gedurende de coronasluiting, van de grond te krijgen. Nu bijna 11 maanden later is er eindelijk duidelijkheid.

Vanaf 1 mei aanvragen

Hieronder ziet u de passage uit brief van vandaag van de minister Koolmees (ministerie van SZW) aan de Tweede Kamer over de compensatie voor de kosten kinderopvang over de ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. De compensatie over beide sluitingsperiodes (voorjaar 2020 en winter 2020/2021) wordt in één keer aan hen uitgekeerd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) opent 1 mei een loket en vanaf dat moment kunnen deze ouder de compensatie aanvragen. Er kan nog een kink in de kabel komen wanneer de bso nog heel lang gesloten blijft of wanneer er sprake is van een nieuwe sluiting.

Betalingsregeling

De minister vraagt begrip voor het feit dat de regeling zo lang heeft geduurd. Hij vraagt ook begrip voor dat de regeling voor de veel grotere groep ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangt, opnieuw voorrang krijgt. BOinK is het daar niet mee eens en we hebben erop gewezen dat de rekening van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen makkelijk drie tot vier keer zo hoog kan liggen als die van de ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen. Daar gaat het alleen om het terugbetalen van de eigen bijdrage. Nu het duidelijk is dat de regeling er komt en de betreffende ouders de compensatie vanaf 1 mei kunnen aanvragen, kunnen kinderopvangorganisaties met ouders die in financiële problemen komen, misschien een betalingsregeling treffen.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en zich bij ons hebben gemeld zullen we de komende tijd blijven informeren over de verdere details.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief Kinderopvang en COVID-19 tegemoetkoming eigen bijdrage ouders.

De update compensatieregeling ouders is ook in het Engels te vinden.

Information in English

In the spring of 2020 we started lobbying in order to realise a compensation arrangement for the costs of childcare during the corona closure also for those parents who do not receive any childcare allowance. Now, almost 11 months later, we have finally been given some clarity.

Apply from May 1

Below you will find the passage from today’s letter sent by minister Koolmees (Ministry of Social Affairs and Employment) to the House of Representatives about the compensation for the costs of childcare for parents who do not receive any childcare allowance. The compensation for both closure periods (spring 2020 and winter 2020/2021) will be paid to you in one. The Social Insurance Bank (SVB) will open a service point on May 1 and from that moment on you may apply for the compensation. There may still be a hitch in case the out-of-school facilities will be closed for a very long period of time or if there is a new closure.

Payment arrangement

The minister asks for your understanding with regard to the fact that the arrangement has taken so long. He also asks for your understanding for the fact that priority is again given to the arrangement for the much larger group of parents who do receive child care allowance. BOinK does not agree with this and we have pointed out that the invoice of parents who do not receive any child care allowance could easily be three to four times as high as the invoice of those parents who do receive child care allowance. Those parents will only have to be compensated for their personal contributions. Now that it is clear that there will be an arrangement and that you can apply for compensation from May 1, you may be able to agree on a payment arrangement with your childcare provider should you encounter financial problems.

Stichting Nysa heeft een aantal veelgestelde vragen op papier gezet:

Geldt de compensatie van de eigen bijdrage tot max. uurloon KOT (2021 € 6,49) ook voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang?Ja, de compensatie van de eigen bijdragen tot het maximaal uurtarief geldt voor alle ouders en heeft betrekking op de periode 16 december 2020 tot 8 februari 2021. Voorwaarde is wel dat de ouders de facturen van de opvang hebben doorbetaald.

Voor de gastouderopvang geldt dat vanaf 8 februari de eigen bijdrage niet meer gecompenseerd wordt vanuit de Rijksoverheid.

Als er contractuitbreiding is geweest in de periode van de maatregelen, worden ouders dan ook voor de eigen bijdrage over die uren gecompenseerd?

De overheid moet de peildatum nog vaststellen voor deze compensatieregeling (voor de periode die op 16 december is ingegaan). De hoogte van het compensatiebedrag wordt berekend op basis van de gegevens die op de peildatum bekend zijn bij de Belastingdienst. Het is dus van belang dat ouders zo snel mogelijk eventuele wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst.

Wij hopen dat bovenstaande update m.b.t. de compensatieregeling ouders duidelijk is.

Bij vragen of een kind wel of niet naar de gastouder kan, raadpleeg dan de actuele beslisboom. 

 

Opmerkingen (4)

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.