Het aantal meldingen fysiek geweld in kinderopvang is toegenomen. Het aantal meldingen van fysiek geweld in de kinderopvang is toegenomen. Dit betekent niet direct dat er vaker fysiek geweld plaatsvindt, maar dat er meer en beter melding van wordt gemaakt. In 2021 kreeg de Onderwijsinspectie 62 meldingen over fysiek geweld binnen, tegenover 55 (2019) en […]

Het aantal meldingen fysiek geweld in kinderopvang is toegenomen.

Het aantal meldingen van fysiek geweld in de kinderopvang is toegenomen. Dit betekent niet direct dat er vaker fysiek geweld plaatsvindt, maar dat er meer en beter melding van wordt gemaakt. In 2021 kreeg de Onderwijsinspectie 62 meldingen over fysiek geweld binnen, tegenover 55 (2019) en 40 (2020) meldingen in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit het Overzicht meldingen vertrouwensinspecteurs in de kinderopvang over de jaren 2019-2021, dat de Rijksoverheid heeft gepubliceerd.

Lees hier wanneer je spreekt van kindersmishandeling.

Overlegplicht houders

Wanneer een houder van een kinderopvangorganisatie of gastouderbureau vermoedens heeft dat er sprake is van mishandeling of misbruik van een kind dat gebruikt maakt van de opvang, geldt er een overlegplicht. Het gaat daarbij om mogelijke vermoedens jegens een ‘met taken belast persoon’, dit kan onder andere gaan om een medewerker, een chauffeur, een gastouder en daarnaast bijvoorbeeld om huisgenoten van een gastouder. Medewerkers zijn wettelijk verplicht om dit soort vermoedens te melden bij de houder van het kindcentrum. Houders zijn op hun beurt wettelijk verplicht deze vermoedens voor te leggen aan de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Daarbij zijn de volgende elementen van belang:

– het moet gaan om een mogelijk vermoeden van een misdrijf tegen de zeden en/of mishandeling;
– de dader is een met taken belast persoon (bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker) van de opvang;
– het slachtoffer is een minderjarig kind dat opvang krijgt bij of via de opvang.

Aangifte politie

Als tijdens het overleg blijkt dat er sprake is van ‘een redelijk vermoeden’ van een strafbaar feit, is de houder verplicht hiervan direct aangifte te doen bij de politie. Is er onvoldoende grond voor aangifte of twijfel om aangifte te doen, dan kan de houder ook een melding doen bij de politie. Maar de vertrouwensinspecteur adviseert de houder in dit geval over de volgende stappen.

136 meldingen

In 2021 werd er in totaal 136 keer melding gedaan, die gingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch en fysiek geweld. 77 van deze meldingen kwamen van een houder of directeur van een basisschool (waarop de bso wordt verzorgd), 9 van een medewerker in de kinderopvang, 25 van ouders, 8 van de GGD en 16 in de categorie ‘overig’.

Het totaal aantal meldingen is hoger dan vorig jaar (104). Er is vooral een hoger aantal meldingen te zien bij kinderdagverblijven, 75 in totaal. Het aantal meldingen van de buitenschoolse opvang is lager dan in voorgaande jaren. De buitenschoolse opvang is in 2021 echter langer gesloten geweest vanwege de coronapandemie dan in 2020, wat mogelijk effect heeft op deze cijfers.

Toename fysiek geweld

Er is vooral een toename te zien in het aantal meldingen van fysiek geweld in de kinderopvang: 62 in totaal. In ruim de helft van deze meldingen (32) ging het over een vorm van mishandeling. In 31 van deze 32 meldingen van mishandeling (circa 97 procent) is de beklaagde een met taken belast persoon. In het overleg tussen de houder en de vertrouwensinspectie is in 9 gevallen een mogelijk vermoeden van een strafbaar feit vastgesteld en is de houder verwezen naar de politie voor het doen van aangifte.

Elk jaar in november is er de week tegen de kindermishandeling. Hier vind je ons artikel daarover.

29 meldingen van seksueel misbruik

Ook het totaal aantal meldingen van seksueel misbruik nam toe: van 21 in 2020 naar 29 in 2021. In 23 van deze gevallen is de beklaagde een met taken belast persoon. In 18 van deze 23 meldingen (circa 78 procent) is in het overleg tussen houder en de vertrouwensinspectie een redelijk vermoeden van een strafbaar feit geconstateerd en is de houder verwezen naar de zedenpolitie

Psychisch geweld

In 2021 kwamen er 25 meldingen over psychisch geweld binnen bij de Onderwijsinspectie. Daarbij gaat het vaak om ongewenst verbaal gedrag. Het aantal meldingen ligt hoger dan in de jaren daarvoor: in 2019 kwamen er 18 meldingen over psychisch geweld binnen en in 2020 20.

Hoger aantal meldingen dagopvang

Helaas is in de dagopvang met name in de categorieën seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld een hoger aantal meldingen te zien ten opzichte van een jaar daarvoor. Zo steeg het aantal meldingen van seksueel misbruik in het kinderdagverblijf fors, van 5 (in 2020) naar 18. In 12 van de 15 meldingen (80 procent), waarbij de beklaagde een met taken belast persoon betreft, is de houder verwezen naar de zedenpolitie.

Hier vind je apps voor gastouders die je o.a. kunnen helpen bij de meldcode kindermishandeling.

Meldingen bso omlaag

Zoals eerder genoemd ging het aantal meldingen op de buitenschoolse opvang omlaag: van 32 naar 28 in totaal. Het aantal meldingen van fysiek geweld (9) bleef gelijk aan het jaar daarvoor, het aantal meldingen van seksueel misbruik, seksuele intimidatie en psychisch geweld namen af.

 

Bron: Kinderopvangtotaal

Afbeelding: Victim photo created by jcomp – www.freepik.com