Kwartaalcijfers 2022 Kinderopvang In het eerste kwartaal van 2022 gingen er 868.000 kinderen (met kinderopvangtoeslag) naar de kinderopvang. Kinderen gingen gemiddeld 64,1 uur naar de opvang; 2,3 uur meer dan in 2021. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat het […]

Kwartaalcijfers 2022 Kinderopvang

In het eerste kwartaal van 2022 gingen er 868.000 kinderen (met kinderopvangtoeslag) naar de kinderopvang. Kinderen gingen gemiddeld 64,1 uur naar de opvang; 2,3 uur meer dan in 2021. Dat blijkt uit de kwartaalrapportage kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat het CBS eerder sprak over ruim een miljoen kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang. Raoel Koole, woordvoerder van SZW, legt uit waar dit verschil in aantallen in zit: ‘Het klopt dat de cijfers net wat anders zijn. Dit komt door een verschil in definitie. Het CBS kijkt naar het aantal kinderen dat ten minste één dag naar een kinderopvangvoorziening is gegaan (met kinderopvangtoeslag). Elk kind dat toeslag aanvraagt, telt 1 keer mee.’

Gemiddelde

‘In de kwartaalcijfers van SZW gaat het om het gemiddelde aantal kinderen. Er wordt ook gekeken naar de hoeveelheid gebruik dat een kind van toeslagen maakt. Maakt een kind bijvoorbeeld 1 dag in het jaar gebruik van de opvang (met kinderopvangtoeslag) dan wordt deze voor 1/365 meegeteld.’

Aantal kinderen

In dit artikel gaan we enkel in op de kwartaalcijfers van SZW, die vergeleken worden met de cijfers van het eerste kwartaal van 2021. Zo gingen er in 2022 42.000 meer kinderen naar de kinderopvang dan in 2021. In het eerste kwartaal van 2022 gingen er 373.000 kinderen naar de dagopvang, 421.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang en 94.000 kinderen naar de gastouderopvang. Zoals inmiddels de trend is neemt het aantal kinderen dat naar een gastouder gaat jaarlijks af. Dit is nu vooral te zijn in de opvang van 4- tot 12-jarigen bij gastouders, dat nam af met 4.000 kinderen: van 40.000 in 2021 naar 36.000 in 2022.

Meer uren per maand

Kinderen gaan meer uren per maand naar de kinderopvang: gemiddeld 64,1 uur per maand; een stijging van 2,3 uur vergeleken met 2021. De toename bij de dagopvang van 2,8 uur is het grootst. Op de bso steeg het gemiddeld aantal uren van 85,9 naar 88,7. In de gastouderopvang steeg het aantal uren ook licht. Kinderen van 0 tot en met 3 jaar gingen gemiddeld 1,2 uur meer naar de opvang (van 68,3 in 2021 naar 69,5 in 2022) en de kinderen van 4 tot en met 12 jaar gingen gemiddeld 37,1 uur per maand naar de gastouder. In 2021 was dat iets minder, 37,0 uur.

Ontwikkeling uurprijs

De prijzen van alle opvangsoorten zijn, zoals gebruikelijk, gestegen in het eerste kwartaal van 2022. De tarieven zijn sneller gestegen dan de maximum uurprijs, waardoor het verschil tussen beide ook is gestegen. De gemiddelde tarieven in de dagopvang zijn het hardst gestegen met € 0,18 ten opzichte van het gemiddelde tarief vorig jaar. Het gemiddelde tarief in de dagopvang bedraagt nu € 8,79 per uur, wat 3,4 procent boven de maximum uurprijs ligt. Het verschil tussen de maximum uurprijs en het gemiddelde tarief is met € 0,58 (7,9 procent) het grootst bij de buitenschoolse opvang. Daar bedraagt het gemiddelde tarief nu € 7,89. De verschillen bij de gastouderopvang zijn kleiner. Bij zowel de gastouderopvang voor 0- tot 4-jarigen als voor 4- tot 12-jarigen liggen de gemiddelde tarieven nu respectievelijk € 0,02 (0,4 procent) en € 0,07 (1,0 procent) boven de maximum uurprijs.

Aantal locaties

Ondanks de tekorten aan personeel in de kinderopvang, stijgt het aantal locaties. In de dagopvang zijn er in een jaar tijd bijna 100 locaties bijgekomen. Het aantal bso-locaties was licht gedaald aan het begin van het jaar, maar is daarna weer gestegen met ruim 80 locaties in een jaar tijd. De dalende trend bij het aantal gastoudervoorzieningen zet onverminderd door. Het afgelopen kwartaal is dit aantal afgenomen met 408 voorzieningen ten opzichte van het begin van het jaar.

SZW bezoekt gastouders

Tuncay Uyanik, directeur Kinderopvang bij SZW, heeft een bezoek gebracht aan twee gastouders en gastouderbureau ViaViela om te praten over de gastouderopvang. Daarbij waren ook gastouderbureaus Korelon en 4Kids aanwezig, samen met de BK. De partijen spreken van een ‘prettig en constructief overleg’. Volgens de laatste kwartaalcijfers van SZW maken zo’n 94.000 kinderen gebruik van gastouderopvang. Toch neemt het aantal gastouders en gastouderopvanglocaties al jaren af, terwijl de vraag naar gastouderopvang gemiddeld gelijk gebleven is. Er zal meer aandacht nodig zijn voor het vak van gastouder, wil het toekomstbestendig blijven.
Jarenlang leek het erop dat gastouders niet op de agenda stonden bij het ministerie van SZW. Daar lijkt verandering in te komen. Om meer inzicht te krijgen in de gastouderopvang, en daarop beleid te kunnen maken, heeft het ministerie van SZW opdracht gegeven aan het Kohnstamm Instituut voor het uitvoeren van een inventarisatiestudie.

Uit deze inventarisatiestudie kwamen onder meer verbetertips voor de overheid vanuit gastouders:

  • – Ten eerste: betere arbeidsvoorwaarden voor gastouders (zoals een goede pensioenregeling, de kinderopvangtoeslag, de uurtarieven, vakantiegeld en het feit dat zij voor hun eigen kinderen geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, maar dat zij wel meetellen in het maximaal aantal kinderen dat zij mogen opvangen).
  • – Ten tweede: erkenning en waardering voor de gastouderopvang in de communicatie van de overheid, als professionele, kleinschalige en flexibele opvang.
  • – Ten derde: borging van de kwaliteit van de gastouderopvang, bijvoorbeeld via het verplichten en faciliteren van scholingsactiviteiten voor gastouders. Over de rol van de GGD en de gastouderbureaus in de controle en handhaving van de kwaliteit van de gastouderopvang is de beroepsgroep het niet altijd eens.

Wij schreven al eens eerder over deze invenratisatiestudie, dat artikel lees je hier.

BK-bestuurslid Hubèr Agterberg (directeur Gastouderbureau ViaViela) heeft de aanwezigen meegenomen in de recente ontwikkelingen binnen de gastouderopvang, dat meldt de BK op de website. Zo is er een forse afname van het aantal gastouders en gastouderbureaus te zien, terwijl de vraag naar gastouderopvang, gemiddeld gelijk gebleven is.

Tijdens het gesprek met SZW kwam de professionalisering van de gastouders en de GOB’s uitgebreid aan bod en er is gesproken over de financiering van gastouderopvang, scholing van gastouders, de veiligheid en het risico gestuurd toezicht. Vanuit SZW werd de vraag gesteld: hoe kunnen we gastouderopvang (nog) beter en veiliger maken en vooral minder goed presterende gastouders en gastouderbureaus voorkomen?

De aanwezige partijen kwamen onder meer met deze voorstellen:

  1. – De GOB’s merken op dat het aantal inspecties in 2022 flink gestegen is, waarmee de intensivering van het toezicht al duidelijk zichtbaar is. Echter zou aan de kwaliteit van het toezicht nog veel kunnen (en moeten) verbeteren.
    • – De GOB’s geven aan grote verschillen te zien in de uitvoering van de GGD-inspectie en handhaving. Handhaving onder gastouders die onder de maat presteren is niet de standaard en soms komen zij hiermee weg. Gemeenten spelen hier ook een rol in. Er zijn verschillen tussen regio’s en de GOB’s pleiten voor een duidelijke standaard die overal wordt toegepast.
    • – Ook constateren de GOB’s dat het ‘afvinken’ van inspectiepunten op veiligheid en gezondheid, grotendeels bepalend is. De dialoog met ouders wordt hierin gemist. De GOB’s zouden graag zien dat GGD inspecteurs meer vragend het gesprek aangaan.SZW ziet daarin een dilemma ontstaan. Meer ‘in dialoog gaan’ leidt mogelijk juist tot grotere verschillen in bijvoorbeeld handhaving. BK geeft aan hierover het gesprek aan te gaan met GGD GHOR, GOB’s en de VNG. SZW vindt dit een goede ontwikkeling en interessant om verder te volgen.
  2. – Permanente educatie gastouders. Bijvoorbeeld over de meldcode of een babytraining.
  3. – Goede begeleiding vanuit de GOB’s is wettelijk vastgelegd (jaarlijks 16 uur per gastouder). Hier zou een scherpere inhoudelijke GGD-controle door inspectie passend zijn. Vraag bij gastouders na hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan. Biedt het GOB trainingen? Is er minimaal twee keer per jaar contact door bezoek aan huis? Is het bureau goed bereikbaar? Et cetera.

 

Bron: Kinderopvangtotaal en Kinderopvangtotaal
Afbeelding:Pedagogy photo created by freepik – www.freepik.com/