Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door “Gastouderbureau BAZZ & Diana”, gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52918785, worden gesloten met vraagouders en
gastouders als in deze voorwaarden nader omschreven.

2. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldend indien deze schriftelijk tussen de betrokken partijen zijn vastgelegd.

3. Gastouderbureau BAZZ & Diana is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uitvoorwaarden van derden met wie zij ter uitvoering van de dienstverlening overeenkomsten heeft gesloten.

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op opvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot de start van het voortgezet onderwijs.

5. De overeenkomst van Kinderopvang wordt gesloten tussen de vraagouder en Gastouderbureau BAZZ & Diana, tussen gastouder en Gastouderbureau BAZZ & Diana en tussen vraagouder en gastouder.

6. Met uitzondering van het sluiten van de overeenkomst van Kinderopvang bedoeld in lid 5, kan de vraagouder rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden overdragen,indien daarmee de inhoud van de overeenkomst
en de overige voorwaarden niet worden gewijzigd.

7. In afwijking van lid 3 van dit artikel behoeft Gastouderbureau BAZZ & Diana eveneens geen toestemming van de vraagouder voor het inschakelen van derden voor het innen van betalingen.

Artikel 2: Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden en tussen Gastouderbureau BAZZ & Diana en organisaties gesloten overeenkomsten wordt verstaan onder:

1. Het gastouderbureau:
De instelling, een stichting, een vereniging of een particuliere organisatie, die zich ondermeer ten doel stelt gastouderopvang te bemiddelen en hier op toe te zien conform de wettelijke voorschriften.
2. De gastouder:
De persoon die zelfstandig via een gastouderbureau gastouderopvang verzorgt in haar woning of in de woning van de vraagouder.
3. De vraagouder:
De ouder/verzorger van één of meerdere kinderen met een opvangbehoefte die door onder andere gastouders, ingevuld kan worden.
4. Gastouderopvang:
Het in georganiseerd verband tegen vergoeding verzorgen en opvoeden, uitvoerende, begeleidende en/ of ondersteunende activiteiten geven, gericht op kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12-13 jaar tot de start van het voortgezet onderwijs door een geselecteerde gastouder anderen dan de eigen ouders, pleeg of stiefouders.
5. Kindplaats:
Is een rekeneenheid.

Artikel 3: De kennismaking

1. Gastouderbureau BAZZ & Diana biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie ter kennismaking aan, die voldoende gedetailleerd is om de vraagouder bij zijn of haar oriëntatie op de markt een nadere keuze tussen de ondernemingen in Kinderopvang te kunnen laten maken.

2. De vraagouder kan zich via een inschrijfformulier schriftelijk dan wel elektronisch aanmelden als geïnteresseerde bij Gastouderbureau BAZZ & Diana voor een bepaalde soort opvang voor een bepaald kind voor een bepaalde tijdsduur.

3. De informatie bevat tenminste de volgende elementen:
• De aard en omvang van de te verlenen opvang en eventuele extra diensten, soort opvang, aanbod voor hoeveel uur en welke tijdsduur, eventueel met een minimum; eventuele mogelijkheden voor flexibele opvang; aard en omvang van de wenperiode, plaatsingsprocedure;
• Informatie aangaande de groep en de beschikbare ruimte;
• De openingstijden en -dagen van het kantoor van Gastouderbureau BAZZ & Diana, alsmede de tijden waarop de kinderen ontvangen worden en de gastouder verlaten.
• De eventuele mogelijkheid van het maken van specifieke afspraken over de (op)voeding en verzorging.
• Een samenvatting van het door Gastouderbureau BAZZ & Diana ontwikkelde pedagogische beleidsplan, waarin de kenmerkende wijze van omgang met kinderen en ouders wordt omschreven; de mededeling dat de uitgebreide versie van het pedagogische beleidsplan op aanvraag beschikbaar is;
• De vorm en de frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal oudergesprekken dat er in principe per jaar wordt gehouden door de gastouder en op aanvraag met Gastouderbureau BAZZ & Diana;
• Het hygiëne beleid, veiligheidsbeleid, medisch handelen, ziektebeleid en de protocollen;
• Gastouderbureau BAZZ & Diana; heeft via de Centrale Oudercommissie vorm gegeven aan de Ouderbetrokkenheid;
• De op dit moment geldende prijs van alle reguliere gastouderopvang en extra diensten inclusief de hoogte van de annuleringskosten en de voorwaarden waaronder annulering mogelijk is; de wijze van betaling;
• De interne en externe klachtenprocedure;
• Het opzegtermijn en de dag van de maand waarop kan worden opgezegd;
• De getalsverhouding tussen gastouder en het aantal kinderen.

Artikel 4: Het aanbod

1. Een aanbod voor een kindplaats bevat een omschrijving van de te leveren diensten.
2. Gastouderbureau BAZZ & Diana zal op een vertrouwelijke manier met de ontvangen gegevens omgaan (conform de AVG Wetgeving) en deze niet aan derden ter beschikking zal stellen, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen.
3. Het definitieve aanbod wordt gedaan d.m.v. het ter ondertekening aanbieden van een overeenkomst tussen Gastouderbureau BAZZ & Diana, de ouder en de gastouder.
4. De vraagouder moet binnen 14 dagen Gastouderbureau BAZZ & Diana laten weten of hij of zij het aanbod al dan niet aanvaardt.
5. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
6. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn
onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken is het aanbod als vervallen te beschouwen.
7. Een aanbod bevat de volgende informatie-elementen zoals:
• de naam en leeftijd van het kind;
• de beschikbare ingangsdatum voor plaatsing alsmede
• de tijdsduur;
• de soort opvang;
• het uurtarief van Gastouderbureau BAZZ & Diana en gastouder;
• de kosten die Gastouderbureau BAZZ & Diana in rekening brengt.
• de aangeboden medische handelingen zulks indien de consument daarom heeft verzocht en de Gastouderbureau BAZZ & Diana beschikt over de mogelijkheden daartoe;

Artikel 5: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de vraagouder en de beoogde gastouder een door hen beiden van een handtekening voorzien exemplaar van de overeenkomst tot begeleiding en bemiddeling aan Gastouderbureau BAZZ & Diana retourneert, Gastouderbureau BAZZ & Diana deze heeft ontvangen en aan alle overige voorwaarden voor de totstandkoming van de overeenkomst is voldaan. Dit geldt zowel voor de overeenkomsten tussen Gastouderbureau BAZZ & Diana en de vraagouder, Gastouderbureau BAZZ & Diana en de gastouder als tussen de vraagouder en de gastouder;
2. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet.

Artikel 6: Aanmelding en Plaatsing

1. Voor aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt Gastouderbureau BAZZ & Diana de vraagouder uit voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de vraagouder, zijn of haar kind en de gastouder besproken. Gastouderbureau BAZZ & Diana en de vraagouder spreken daarbij af om elkaar, voorzover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten enbijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke).
2. Het plaatsingsgesprek dient plaats te vinden op de locatie waar het kind zal worden opgevangen en dient te worden bijgewoond door de ouder en de gastouder. Voordat het plaatsingsgesprek plaatsvindt is er reeds door Gastouderbureau BAZZ & Diana een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid afgenomen en wordt dit nog besproken met de ouder en gastouder. Indien op basis van de risico-inventarisatie noodzakelijk, is er door Gastouderbureau BAZZ & Diana en gastouder een gezamenlijk actieplan opgesteld.
3. Gastouderbureau BAZZ & Diana , vraagouder en gastouder bevestigen de bij het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken schriftelijk dan wel elektronisch.
4. Gastouderbureau BAZZ & Diana wijst er in het plaatsingsgesprek tevens op dat:
• Gastouderbureau BAZZ & Diana blijvend gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren;
• De vraagouder als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.

Artikel 7: Verwerking en beheer van persoonsgegevens

1. Gastouderbureau BAZZ & Diana hanteert een privacyreglement dat is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. De door vraagouder verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het toekennen van een kindplaats, het factureren van een toegekende kindplaats en de verzorging van het kind.
3. Met het ondertekenen van de overeenkomst verleent de vraagouder toestemming voor de verwerking van de gegevens die wij ontvangen ten aanzien van de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van het kind. Dit geldt zowel voor de gegevens die wij van de vraagouder ontvangen als voor de gegevens die wij ontvangen van een beroepsbeoefenaar in het kader van zijn/haar beroepsuitoefening.

Artikel 8: Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

1. De overeenkomst van dagopvang van 0-4 jarigen duurt tot de eerste dag van de maand waarop het basisonderwijs voor die kinderen begint. De overeenkomst van buitenschoolse opvang duurt tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint. Een en ander tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bij overgang van dagopvang naar buitenschoolse opvang wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat geval
van toepassing.
3. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren op de Gastouderopvang kan beïnvloeden hebben de vraagouder en Gastouderbureau BAZZ & Diana het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.
4. Een overeenkomst wordt gesloten voor de minimale duur van zes maanden. De maximale tijdsduur bedraagt de periode omschreven in lid 1 of een overeengekomen kortere tijdsduur. Elk der partijen kan een overeenkomst van kortere tijdsduur niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij een voor de maximale tijdsduur zoals genoemd in lid 1 gesloten overeenkomst heeft elk der partijen het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur op te zeggen door middel van een aan de wederpartij gerichte gemotiveerde schriftelijke verklaring. Dit met inachtneming van een opzegtermijn van twee volle kalender-maanden. Een en ander laat onverlet zijn of haar overige rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden.
5. Gastouderbureau BAZZ & Diana kan de overeenkomst met een vraagouder waarvan het kind langer dan een maand opvang heeft genoten zonder dat betaling heeft en/of volledige betaling plaats gevonden met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij de ouder direct betaalt.
Gebeurt dat laatste niet dan mag Gastouderbureau BAZZ & Diana de bemiddeling en begeleiding van de opvang van het kind met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat dit de vraagouder ontslaat van zijn of haar verplichting alsnog voor die desbetreffende periode te betalen. De onmiddellijke beëindiging is niet van toepassing indien de
consument aannemelijk maakt dat hij in de gehele daar genoemde periode door overmacht niet in staat was om aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
6. Gastouderbureau BAZZ & Diana behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen in die gevallen waarin de bedrijfseconomische omstandigheden en/of de wettelijke regelingen inzake Gastouderopvang zijns inziens verdere voortzetting van de bemiddeling en begeleiding van de opvang in de huidige vorm niet langer opportuun is.

Artikel 9: De toegankelijkheid

1. Gastouderbureau BAZZ & Diana is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen vraagouder en Gastouderbureau BAZZ & Diana.
2. Gastouderbureau BAZZ & Diana behoudt zich het recht voor een kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorging behoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen op de locatie waar de Gastouderopvang plaatsvindt.
3. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van henzelf of van anderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft Gastouderbureau BAZZ & Diana het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de overeenkomst op te zeggen. Gastouderbureau BAZZ & Diana kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.
4. Gastouderbureau BAZZ & Diana , vraagouder en gastouder zijn verplicht in het geval opvang van het kind voor langere tijd niet mogelijk is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats.
• De eerste twee maanden blijft de opvangplaats beschikbaar zonder eventuele betalingen mits het kind door de gastouder in deze periode wordt opgevangen, met doorbetaling van de bureaukosten aan het gastouderbureau;
• Na de eerste twee maanden kan de opvangplaats verder beschikbaar worden gehouden met betaling aan de gastouder en GOBD van de overeengekomen contracturen, mits het kind door de gastouder in deze periode wordt opgevangen;
• de vraagouder is zelf verantwoordelijk voor eventuele wijzigen/ stopzetting omtrent de ontvangen kinderopvangtoeslag in deze gehele periode;

Artikel 10: Annulering

Overeenkomst tussen vraagouder en Gastouderbureau BAZZ & Diana en tussen vraagouder en gastouder:
1. De vraagouder kan de overeenkomst schriftelijk of elektronisch opzeggen met inachtneming van een termijn van twee volle kalendermaanden. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de opzegging. Automatisch beëindigd hiermee ook de overeenkomst tussen vraagouder en gastouder.
2. Gedurende de opzegtermijn wordt reeds door de gastouder aangevangen kinderopvang gecontinueerd.
3. Gastouderbureau BAZZ & Diana behoudt zich het recht voor om de vraagouder de gemaakte kosten voor inspanningswerkzaamheden in rekening te brengen.
4. Gastouderbureau BAZZ & Diana kan deze overeenkomst tot bemiddeling schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang indien de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen of voorwaarden door de vraagouder niet worden nageleefd of indien van verder bemiddeling/begeleiding voor de vraagouder op grond van andere zwaarwichtige
redenen moet worden afgezien.
5. De gastouder kan deze overeenkomst met Gastouderbureau BAZZ & Diana niet eerder opzeggen dan nadat alle opvang, tot stand gekomen ingevolge deze overeenkomst, is beëindigd.
6. De overeenkomst wordt door Gastouder aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van volle kalendermaanden, tenzij anders aangegeven.
7. Gedurende de eerste twee maanden van de looptijd binnen de overeenkomst tussen vraagouder en gastouder kan de opzegging zonder toepassing van enige opzegtermijn plaatsvinden.
8. In de volgende gevallen kan de overeenkomst door de vraagouder met onmiddellijke ingang worden opgezegd.
Dit dient schriftelijk te gebeuren:
• Bij langdurige ziekte van het kind (vier tot zes weken);
• Bij het niet bereiken van overeenstemming over de vergoeding, echter niet eerder dan de datum waarop de nieuwe vergoeding van kracht wordt;
• Indien de gastouder binnen de wettelijke termijn niet voldoet aan de wettelijke vastgestelde deskundigheidseisen.

Overeenkomst tussen gastouder en Gastouderbureau BAZZ & Diana :
1. Indien de gastouder deze bemiddelingsovereenkomst opzegt vóórdat alle opvang, die tot stand gekomen is ingevolge deze overeenkomst, is beëindigd, geldt dat het
Gastouderbureau BAZZ & Diana zich het recht voorbehoudt om de gastouder de door Gastouderbureau BAZZ & Diana gemaakte kosten voor de inspanningswerkzaamheden in rekening te brengen.
2. Gastouderbureau BAZZ & Diana is bevoegd deze overeenkomst tot bemiddeling en begeleiding van de gastouder met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opvang door de gastouder niet langer wordt uitgevoerd overeenkomstig de in deze overeenkomst genoemdevoorwaarden.
3. Alle opzegging dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

Artikel 11: De dienst

1. Gastouderbureau BAZZ & Diana staat ervoor in dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de Kinderopvang beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen.
2. De vraagouder is bij het brengen van het kind naar de opvanglocatie verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. De gastouder is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
3. Het moment waarop bij buitenschoolse opvang de verantwoordelijkheid voor het kind overgaat van de vraagouder of andere volwassene op de gastouder en het moment waarop de verantwoordelijkheid voor het kind weer overgaat van de
gastouder naar de vraagouder of andere volwassene, is afhankelijk van de wijze waarop het kind naar de buitenschoolse opvang komt en deze verlaat. Hierover worden tussen gastouder en vraagouder schriftelijk eenduidige afspraken gemaakt.
4. Gastouderbureau BAZZ & Diana kan van de vraagouder eisen dat deze de eventuele ophaal bevoegdheid van een derde schriftelijk vastlegt.
5. De vraagouder draagt de verantwoordelijkheid voor een adequate informatie uitwisseling over het kind.
6. Gastouder en vraagouder verbinden zich om van voorgenomen vakantie, waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden respectievelijk niet gewenst is, zo vroeg mogelijk doch ten minste 1 (zegge: één) maand van tevoren (schriftelijk) melding te maken. Voor zover één en ander thans reeds bekend is, gebeurt dit in een bijlage bij de overeenkomst.
• Wanneer er niet aan de bovengenoemde afspraak wordt gehouden betaalt de vraagouder over desbetreffende vakantieperiode door aan de gastouder en Gastouderbureau BAZZ & Diana ;
• De hoogte van de betaling is volgens de overeengekomen contracturen en uurtarief van gastouder en Gastouderbureau BAZZ & Diana .
7. Gastouder en vraagouder verbinden zich om van voorgenomen vrije dagen, waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden respectievelijk niet gewenst is, zo vroeg mogelijk doch ten minste 7 (zegge: zeven) dagen van tevoren melding te maken. Voor zover één en ander thans reeds bekend is, gebeurt dit in een bijlage bij
de overeenkomst.
• Wanneer er niet aan de bovengenoemde afspraak wordt gehouden betaalt de vraagouder over desbetreffende vrije dagen door aan de gastouder en GOBD;
• De hoogte van de betaling is volgens de overeengekomen contracturen en uurtarief van gastouder en Gastouderbureau BAZZ & Diana .
8. Bij ziekte van Gastouder stelt Gastouder de vraagouder en GOBD hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 08.00 uur s’ochtends van de dag waarop de opvang gewenst wordt, in kennis ten einde de vraagouder in staat te stellen vervangende opvang en verzorging te regelen.
9. Bij ziekte van het op te vangen kind stelt de vraagouder de Gastouder daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 08:00 uur s’ochtends van de dag waarop de
opvang gewenst wordt, in kennis. De vraagouder betaalt de eerste twee ziekte dagen door dat het gastkind ziek is door aan de gastouder en Gastouderbureau BAZZ & Diana wegens beschikbaarheid van het kindplaats.
10. Zodanig kan het Gastouderbureau BAZZ & Diana noodopvang regelen voor de ouder, als de ouder hiervan gebruik wilt maken stelt de ouder hiervan in kennis bij het GOBD uiterlijk voor 08:00 uur van de dag waarop opvang is gewenst. Vraagouders kunnen ook zelf rechtstreeks met de vaste invalgastouder contact opnemen.
11. Gastouderbureau BAZZ & Diana houdt voorzover dit redelijk mogelijk is rekening met de individuele wensen van de vraagouder.

Artikel 12: Verklaring omtrent het gedrag

1. Personen werkzaam bij of voor Gastouderbureau BAZZ & Diana dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens.
2. Deze verplichting geldt tevens voor werknemers, gastouders en huisgenoten van de gastouders boven de 18 jaar.
3. De werknemer, de gastouder, de huisgenoten en alle structurele huisgenoten overleggen een dergelijke verklaring aan vóór aanvang van zijn of haar werkzaamheden.
4. De verklaring mag op dat moment eerder zijn aangevraagd voor een andere gastouderbureau.
5. Indien Gastouderbureau BAZZ & Diana redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer, de gastouder of huisgenoten niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, verlangt Gastouderbureau BAZZ & Diana dat de werknemer, gastouder en/of huisgenoot, binnen een door de Gastouderbureau BAZZ & Diana vast te stellen termijn, opnieuw een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegt die niet ouder is dan twee maanden.

Artikel 13: Vergoeding en betaling

1. De vraagouder is op de hoogte van de wettelijke verplichte kassiersfunctie van het Gastouderbureau en zijn met de gastouder overeengekomen dat de betaling van de genoemde vergoeding voor de kinderopvang wordt gedaan door tussenkomst van de Gastoudercentrale die ook zorg draagt voor de werkzaamheden verbonden aan de inning van de vergoeding.
2. De betaling van de totale kosten voor de opvang, de bureaukosten en eventuele extra (on)kosten, vindt uiterlijk binnen twee dagen na verzenden van de facturen, per automatische incasso plaats op de bankrekening van Stichting Derdengelden
Gastouderopvang, ook wel de kassier genoemd. Een ten behoeve van de automatische incasso ondertekende machtiging is als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.
3. De Gastoudercentrale beheert en verwerkt de geldstromen naar en van Stichting Derdengelden Gastouderopvang in opdracht van het Gastouderbureau én de gastouder.
4. Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, dient de Ouder per omgaande zelf voor betaling zorg te dragen. Als de oorzaak van de weigering of storno toe te rekenen is aan de vraagouder en de oorzaak structureel blijkt, houdt de kassier zich het recht voor per weigering of storno € 15,- administratiekosten in
rekening te brengen.
5. Vanaf het verstrijken van de in lid 4 van onderhavig artikel genoemde betalingstermijn is het Gastouderbureau gerechtigd de wettelijke rente over het volledige nog te betalen bedrag plus de buitengerechtelijke incassokosten die door niet betaling zijn veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 70,00.
6. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting als vermeld in dit artikel, zal het Gastouderbureau en/of de Gastoudercentrale het verzuim melden bij de Belastingdienst Toeslagen. Die gevolgen heeft voor de vraagouder middels het Gastouderbureau geen kosten kinderopvang gemaakt en dient de vraagouder de van
Belastingdienst Toeslagen ontvangen kinderopvangtoeslag terug te betalen eventueel vermeerderd met een door de Belastingdienst Toeslagen op te leggen boete. En de plaatsing wordt per direct beëindigd (verwijzing naar artikel 8).
7. Indien de ouder langer dan twee weken achter een volgens geen gebruik maakt van gastouderopvang zal de betaling wederom aanvangen. Indien de ouder langer dan een maand geen gebruikt maakt van de opvang dient dit in overleg met de gastouder en het gastouderbureau te gaan omtrent de vergoeding en de beschikbaarheid van het kindplaats.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en verzekeringen

1. De vraagouder is verplicht zijn of haar kind te verzekeren voor schade aan derden. De vraagouder biedt het Gastouderbureau BAZZ & Diana desgevraagd inzage in de verzekeringspolis.
2. Gastouder verklaart in de overeenkomst adequate verzekeringen te hebben afgesloten in verband met de risico’s die zijn verbonden aan de opvang en eventueel het vervoer van het kind(eren) van de consument. De gastouder verstrekt een bewijs hiervan aan Gastouderbureau BAZZ & Diana .
3. Gastouderbureau BAZZ & Diana heeft voor bijzonderheden een overkoepelende verzekering afgesloten, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan tijdens of verband houdend met de opvang en verzorging van kinderen van de consument.
4. Indien nodig ondertekent de vraagouder zowel een vervoersverklaring als een verklaring voor medisch handelen in verband met de risico’s die is verbonden aan de opvang en eventueel het vervoer van het kind(eren) van de vraagouder.
5. Gastouderbureau BAZZ & Diana behoudt het recht ten aanzien van het medisch handelen niet te willen uitvoeren in verband met het niet beschikken van de mogelijkheden om dit ten uitvoer te brengen.
6. Eventuele vorderingen tot vergoeding van schade dienen door de vraagouder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Gastouderbureau BAZZ & Diana.

Artikel 15: De belastingdienst en kinderopvangtoeslag

1. Wanneer de vraagouder geen kosten voor kinderopvang heeft gemaakt is de ouder zelf verantwoordelijk voor wijzigingen en/of beeindiging van de kinderopvangtoeslag aan de belastingdienst wel of niet door te geven en het wel of niet door te ontvangen van de
kinderopvangtoeslag.
2. De vraagouder is te alle tijden zelf verantwoordelijk voor het beheer van de ontvangen kinderopvangtoeslag en de betalingen van de gemaakte kinderopvangkosten.
3. Wannneer er veranderingen plaats vindt zoals het inkomen of kinderopvang is de vraagouder zelf veranwoordelijk voor het wel of niet direct een wijziging door te geven aan de belastingdienst.

Artikel 16: De klachtenprocedure

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gastouderbureau BAZZ & Diana tijdig nadat de vraagouder de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht
kan tot gevolg hebben dat de vraagouder zijn of haar rechten terzake verliest.
2. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost of indien de vraagouder dat direct wenst, zal Gastouderbureau BAZZ & Diana de klacht behandelen overeenkomstig haar interne klachtenprocedure.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kan ook rechtstreeks ingediend worden bij de De Geschillencommissie Kinderopvang waar Gastouderbureau BAZZ & Diana bij is aangesloten.

Artikel 17: Afwijking

1. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen Gastouderbureau BAZZ & Diana en de vraagouder worden vastgelegd.

Artikel 18: Wijziging

1. Gastouderbureau BAZZ & Diana heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
2. Wijzigingen kunnen zowel schriftelijk als elektronisch worden aangekondigd en niet eerder ingaan dan twee maanden na publicatie.
3. Indien de vraagouder het niet eens is met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, heeft deze het recht om per de wijzigingsdatum de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 18: Toepasselijk wet

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.